ابراز نگرانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ارتباط با سابقه نگران کننده رژیم ایران در اعدام نوجوانان در ۴۰ سال گذشته

ابراز نگرانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ارتباط با سابقه نگران کننده رژیم ایران در اعدام نوجوانان در ۴۰ سال گذشته

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» روز گذشته در روز جهانی «نه به اعدام» مطلبی را تحت عنوان «سابقه نگران کننده رژیم ایران در اعدام نوجوانان در ۴۰ سال گذشته» منتشر کرد. متن کامل گزارش کوتاه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است: ایران اگرچه پس از چین دارای رتبه دوم...